دبیر علمی صورتجلسه های کمیته های علمی گیلان

 | تاریخ ارسال: 1398/4/23 | 
بسمه تعالی
«صورتجلسه»
دومین نشست کمیته علمی محورسوم همایش (بررسی و واکاوی پزشکی ، حقوقی و فقهی مسائل مستحدثه ) اختلال هویت جنسی ( ناخشنودی جنسی )
اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان
مکان جلسه : دفترمدیریت زمان جلسه :روزپنجشنبه مورخ 27/4/98 ساعت30/8 صبح
دستورجلسه : بررسی مباحث و سوالات تکمیلی مربوط به محورسوم
حاضرین جلسه : دکتر مهدی قربانی ثمین ( مدیرکل ) آقای احمدتوکلی ( رئیس دادگاه کیفری 2 رشت)-آقای  نیمایوسفی ( دادرس محاکم عمومی تالش ) دکتر نوشین یوسفی ( معاون معاینات بالینی و تشریح) دکتر نگین ساده ( کارشناس پزشکی قانونی ) دکترابراهیم اسدی ( کارشناس پزشکی قانونی ) دکتر مریم ابراهیمی مطلق ( کارشناس پزشکی قانونی )
 
غایبین :آقای رامین ترخانی (دادیار شعبه اول دادگاه رودبار) دکتر منصورشفیعی ( رئیس پزشکی قانونی شهرستان رشت)
خلاصه مطالب مطروحه درجلسه : جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله قرآن مجید توسط آقای دکتر اسدی آغاز گردیدو سپس آقای دکتر قربانی ثمین ( مدیرکل ) مطالبی را درخصوص اهمیت برگزاری همایش طب و قضا بیان نموده و اشاره کردند هدف از برگزاری جلسات برطرف نمودن چالشها و ابهامات مشترک موجود درپرونده های قضایی است ، علی الخصوص زمانیکه هیچ قانونی و دستوری وجود نداشته و مقام محترم قضایی خواستار اعلام نظر صریح از سوی پزشکی قانونی می باشد. ایشان به سایر مباحث مرتبط با محورسوم از جمله دمیدن روح در جنین از نظر علمی و فقهی اشاره نموده و نظر پزشکان باستان از جمله ابن سینا و... را دراین خصوص بیان کرده و به مشکلات مرتبط با این موضوع در صدورگواهی سقط جنین ازسوی پزشکی قانونی اشاره کرده و خواستار بررسی بیشترعلمی و فقهی درخصوص زمان ولوج روح درجنین شدند. دکتر قربانی ثمین همچنین به اهمیت موضوع مرگ مغزی و چالشهای موجود درپرونده های ارجاعی اشاره نمودند. سپس آقای دکتر اسدی ، سوالی را درخصوص مباحث مطرح شده در جلسه پیشین مطرح نمودند ، ایشان سوال کردند از چه زمانی واژه ناخشنودی جنسی بجای اختلال جنسی بکارگرفته شده است؟ بین اختلال و ناخشنودی تفاوت فاحشی وجود دارد. خانم دکتر یوسفی درپاسخ اعلام کردند : طبقه بندی واژه های روانپزشکی هرچندسال یکبار تغییر می یابد و درطبقه بندی اخیر ناخشنودی جنسی بجای اختلال جنسی بکار گرفته شده است. خانم دکتر ساده درراستای تکمیل تعاریف ذکرشده بیان کردند که درمتون آورده شده است جدی ترین  نوع ملال یا ناخشنودی جنسی بنام اختلال جنسی است. درادامه دکتر قربانی ثمین به مباحث مطرح شده در جلسه پیشین اشاره نموده و پیشنهاد دادند که نقش شریکهای جنسی این افراد نیز مورد بررسی قرارگیرد. خانم دکتریوسفی به به چالشهای پس از عمل جراحی تغییر جنسیت از جمله ارث ، سربازی و... اشاره کردند .آقای نیمایوسفی اعلام کردند: در بند 8 ماده 4 قانون خانواده بدان اشاره شده و اینکه این اختلال چگونه است به نظر پزشکان قانونی تفویض می شود و نیازبه طرح دعوی نبوده وبا یک درخواست صورت می پذیرد.ایشان پیشنهاد کردند که درخصوص برخورد با جرائم این افراد نیز مطالعه ای صورت پذیرد. درادامه آقای دکتر قربانی ثمین سوال کردند که آیا دربحث جرائم جنسی می توان برای این افراد ارفاق قائل شد؟ آقای احمدتوکلی بیان کردند : درجرایم باید باافراد عادی فرق داشته و تمایز داده شوندو باید از پزشکی قانونی استعلام گردد و توسط پزشکی قانونی تایید گردد. جلسه در ساعت 30/10 صبح باذکرصلوات خاتمه یافت.
 
 
 
جمع بندی مطالب جلسه : رفع ابهامات موجود در مباحث مطرح شده درجلسه پیشین ، پیشنهاد موضوعات جهت بررسی بیشتر و تهیه مقاله  
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه : معصومه آزموده
 
 
 
 


بسمه تعالی
«صورتجلسه»
اولین نشست کمیته علمی محورسوم همایش ( بررسی و واکاوی پزشکی ، حقوقی و فقهی مسائل مستحدثه) اختلال هویت جنسی ( ناخشنودی جنسی )
اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان
مکان جلسه : دفترمدیریت زمان جلسه :روزپنجشنبه مورخ 6/4/98 ساعت30/8 صبح
دستورجلسه : بررسی مباحث و سوالات مربوط به محورسوم همایش  
حاضرین جلسه : دکتر نوشین یوسفی دکتر منصورشفیعی دکتر ابراهیم اسدی- دکتر نگین ساده احمدتوکلی رامین ترخانی- نیما یوسفی
 
غایبین :-
خلاصه مطالب مطروحه درجلسه : درابتدا خانم دکتر نوشین یوسفی ( معاون معاینات بالینی و تشریح ) اهداف برگزاری همایش طب و قضا و محورهای مورد بررسی را برای حاضرین تشریح کردو سپس به محورفعالیت کمیته اختلال هویت جنسی ( ناخشنودی جنسی )  از لحاظ پزشکی پرداخت. ایشان توضیح داد که در طبقه بندی جدید روانپزشکی gender dysphoria نوعی اختلال نبوده بلکه یک نوع نگرش محسوب می گردد که درآن فرداز جنسیت خویش ناراضی می باشد.مولفه های جنسیت بصورت اکتسابی=ژن و غیراکتسابی نوع رفتار، عملکرد، تفکرو... بوده واین وضعیت ابعاد فردی ، فرهنگی و اجتماعی دارد و فرد دچار مشکلات و معضلات فراوان در خانواده و جامعه می باشد.این افراد از انجام فعالیتهای متناسب با جنس شان ناخشنود هستند.فرد با تصور به اینکه با عمل جراحی می تواند برمشکلات فائق آید به مراجع قضایی مراجعه می نماید.درحالیکه انجام عمل جراحی حل کننده تمام مشکلات ایشان نمی باشد.با توجه به افزایش تعداد این موارد ونتایج آنها موضوع جهت بررسی حائزاهمیت است. با توجه به بررسیهای بعمل آمده تعداد 23 مورد درسال 97 دراستان بررسی گردیده است که اکثریت آن درخواست تغییر جنسیت از مونث به مذکربوده است . ایشان در ادامه به گردش کار این نوع مراجعات به کمیسیون پزشکی قانونی اشاره نمودند که درابتدا این افراد به سازمان بهزیستی مراجعه نموده و بمدت طولانی تحت نظر مشاوره توسط روانپزشک سازمان مذکورقرارگرفته و روان درمانی می شوند وسپس جهت اخذ مجوز عمل جراحی از طریق مراجع قضایی به پزشکی قانونی معرفی می گردند و درابتدا از لحاظ جسمی مورد معاینات و بررسیهای  پاراکلینیکی قرارگرفته و سپس روانپزشک قانونی با ایشان مصاحبه می نماید و یک فرصت شش ماهه به آنها داده می شود که درنقش جنس مخالف زندگی نمایند و بعداز شش ماه مجددا به کمیسیون پزشکی قانونی مراجعه نموده و درصورت اعلام رضایت مجوز تغییرجنسیت برایشان صادر می گردد و درمجوز اعلام می گردد تغییرجنسیت برای نامبرده بلامانع است  و هیچوقت از لفظ الزام استفاده نمی شود. این افراد درصورت اقدام به عمل تغییر جنسیت ، نیاز به ادامه  مشاوره های روانپزشکی و هورمون درمانی و... دربعد فقهی ، مسائل زیر دراین خصوص مطرح است ، بحث ارث ، بقای ازدواج ، سرپرستی فرزندان و... دارند. درادامه آقای دکتر اسدی ( کارشناس پزشکی قانونی ) نیز به تشریح وضعیت این افراد پرداخته و عوامل خانوادگی و نگرش والدین را در خانه تاثیرگذاردانست. آقای دکترشفیعی ( رئیس پزشکی قانونی رشت) نیز آسیبهای این نگرش را به دو دسته :1- ابعاد فردی که سالها فرد با این اختلال روبرو بوده که به سبب افسردگی  و آسیبهای روحی شده و پس از عمل جراحی نیز اکثرا" مشکلات انسان مرتفع نمی گردد 2-ابعاد اجتماعی که بعضا"  باعث فروپاشی نظام خانواده میشود و با باوراعتقادی جامعه نیز همسو نمی باشد که این دو امرباعث می گردد فرد پس از عمل جراحی نیز زندگی خوبی را تجربه ننماید. سپس خانم دکتر ساده ( کارشناس پزشکی قانونی ) درخصوص تحقیق و پروپوزال آماده شده مربوط به موضوع نارضایتی جنسیتی توضیحاتی را ارائه کرد. ایشان به بیان تعاریف و مفاهیم مربوط به مبحث ناخشنودی جنسیتی پرداخته وتاریخچه اعمال جراحی تغییرجنسیت درجهان و ایران را بیان کرد. ایشان به گرایشهای جنسی ( دو جنسیتی ، همجنسگرایی ، دگرجنس گرایی ) اشاره کرد.درادامه ایشان علت ازدیاد آمار اختلال هویت جنسی  را به سه دسته : 1- بیولوژیکی  2- اجتماعی  3-فرآیند جامعه پذیری درنهاد رسمی و غیررسمی  دانست  . آقای دکتر اسدی پیشنهاد داد اینکه افراد احساس می کنند در جنس مخالف توانمندی بیشتری جهت انجام اموردارند می تواند بعنوان یک تحقیق مورد بررسی قرارگیرد. خانم دکتر یوسفی نیز پیشنهاد دادند که میزان رضایت افراد پس از انجام عمل جراحی تغییرجنسیت نیز موضوعی است که می تواندمورد بررسی و تحقیق قرارگیرد.ایشان همچنین علت ازدیار آمار اختلال هویت جنسی از نوع مونث به مذکر را ازبین رفتن قبح موضوع و افزایش آگاهی خانواده ها و حمایت های اطرافیان و ضابطه مندشدن گردش کاراداری دانست . آقایان: ترخانی ( دادیار شعبه اول رودبار) و یوسفی (دادرس دادگاه کرگانرود) نیز اعلام کردند که براساس رای پزشکی قانونی مبنی برانجام عمل جراحی، تغییرجنسیت فرد بلامانع اعلام می گردد و از لفظ الزامی استفاده نمی شود. آقای توکلی ( رئیس دادگاه کیفری 2 شعبه 111  رشت) نیز اعلام کرد تا زمانیکه شخص خودش درخواست ندهد مقام قضایی ورود نمی کند و مقام قضایی برخلاف نظر پزشکی قانونی دراین موردخاص رای نمی دهد. درادامه خانم دکتر یوسفی به چالشهای موجود ازجمله طولانی بودن پروسه مراجعه از بهزیستی ، مراجع قضایی و پزشکی قانونی و انجام مصاحبه ها و.... نیز درخواست افراد زیر سن قانونی 18 سال ، عدم همکاری مقامات قضایی و انتظامی با فرجه شش ماهه که به این افراد داده میشود و همچنین درنحوه پذیرش فعکسبرداری ، حضور درکمیسیون و چالشهای فقهی ( ارث ، ازدواج، مهریه و...) اشاره نمود. ایشان همچنین متذکرگردید که این افراد پس از اخذ مجوز عمل جراحی دیگر به پزشکی قانونی مراجعه نمی نمایند مگر آنکه جهت تغییرشناسنامه (آن هم به تعداد محدود) به پزشکی قانونی ارجاع داده میشوندو دربیشتر موارد  نظریه پزشک جراح وجود دارد .همچنین اگرچه تصور می شود انجام عمل جراحی نقطه عطفی درزندگیاین افراد است اما زندگی پس از عمل جراحی با مشکلات جدیدی روبرو می شود از جمله انجام اعمال جراحی سنگین ، دوران نقاهت طولانی بعدازعمل ، جوشگاههای بدشکل بعد از عمل جراحی ، عدم توانایی باروری ، نیازبه مصرف داروهای هورمونی بعداز عمل عدم پذیرش جامعه و تلاش این افراد جهت عدم اطلاع از هویت فبلی شان و....
 
 
 
جمع بندی مطالب جلسه : 1- بررسی مفاهیم اختلال هویتی ( نارضایتی جنسی ) از نظر پزشکی وفقهی 2- بررسی آمار مربوط به اختلال هویتی دراستان  3- بررسی آسیبهاو چالشهای موجود 4-لزوم انجام تحقیق در خصوص وضعیت روحی روانی ، اجتماعی و فردی  افراد پس از انجام عمل جراحی تغییرجنسیت
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه : معصومه آزموده
 
 


بسمه تعالی
«صورتجلسه»
اولین نشست کمیته علمی محوردوم همایش ( تبیین واژگان مندرج درقوانین موثر درکارشناسی های پزشکی )  تهدید و خطرجانی ، معیوب درمان شدن
اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان
مکان جلسه : دفترمدیریت زمان جلسه :روزپنجشنبه مورخ 30/3/98 ساعت30/8 صبح
دستورجلسه : بررسی مباحث و سوالات مربوط به محوردوم همایش  
حاضرین جلسه : دکتر مهدی قربانی ثمین ( مدیرکل) دکترمریم ابراهیمی ( کارشناس پزشک قانونی ) دکترمریم شاپوری ( کارشناس پزشکی قانونی )- دکتر منصورشفیعی کیسمی( رئیس پزشکی قانونی رشت)- دکتر فاطمه رفیعی ( کارشناس پزشکی قانونی)- دکتر نیلوفرغلامعلی زاده ( کارشناس پزشکی قانونی)-آقای حمید اورامن ( دادرس شهرستان شفت ) آقای سعدی آقاجانی ( رئیس شعبه خمام )
 
غایبین :-
خلاصه مطالب مطروحه درجلسه :  درابتدای جلسه دکتر قربانی ثمین ( مدیرکل )  مصادیقی را دراین خصوص اعلام نموده و به بیان تفاوت دیدگاهها و نظریات کارشناسان بویژه درپرونده های مربوط به سقط جنین مرتبط با تهدید جانی و درمان معیوب بالاخص دربحث درمان شکستگی های استخوانی پرداختند. آقای دکتر شفیعی اعلام داشتند  که طبعا" تهدید جانی با یستی مد نظر قرار داشته باشد و آقای آقا جانی رئیس شعبه خمام ، نیز خطر جانی را ازنظر حقوقی یک درجه بالاتر از تهدید دانستند. آقای اورامن د ادرس شفت ، نیز به تبیین موضوع خطر شدید فعل یا قریب الوقوع قید شده درماده 152 قانون مجازات پرداخته و عنوان داشتند که اضطرار از مواردعدم مجازات است. دیگراعضاء حاضر درجلسه نیز به اختلاف دیدگاهها درخصوص تعریف عیب درمواد قانونی متعدد پرداخته و مقررگردید درخصوص تلقی یکسان از واژه عیب یا نقص عضوی مطالعه و درجلسه بعدی اعلام نظر گردد.
 
 
 
جمع بندی مطالب جلسه :بیان تفاوت دیدگاهها مربوط به تبیین واژگان مندرج درقوانین موثر درکارشناسی های پزشکی-  بررسی بیشتر درخصوص واژگان  عیب و نقص عضو
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه : معصومه آزموده
 
 بسمه تعالی
«صورتجلسه»
اولین نشست کمیته علمی محوراول همایش ( واکاوی  پزشکی ، حقوقی و فقهی جبران خسارتهای مصدومین) (زندگی نباتی و تعدد دیات )
اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان
مکان جلسه : دفترمدیریت زمان جلسه :روزپنجشنبه مورخ 23/3/98 ساعت30/8 صبح
دستورجلسه : بررسی مباحث و سوالات مربوط به محوراول همایش  
حاضرین جلسه : دکتر مهدی قربانی ثمین ( مدیرکل) دکتر نوشین یوسفی ( معاون )- دکتر مرتضی رهبرطارمسری ( متخصص پزشکی قانونی عضوهیات علمی دانشگاه ) دکترمریم ابراهیمی ( کارشناس پزشک قانونی ) دکتر معصومه امیدوارجلالی ( متخصص پزشکی قانونی و مسمومیتها)-آقای حسین خیرخواه (رئیس دادگستری شهرستان صومعه سرا)-آقای سیدحسن رضوی(دادستان املش) آقای نادراکبری( رئیس دادگستری رودبار) دکتر محمداسماعیل پور(عضوهیات علمی دانشکده علوم پزشکی شرق گیلان)
 
غایبین :-
خلاصه مطالب مطروحه درجلسه :  درابتدای جلسه دکتر قربانی ثمین ( مدیرکل و رئیس کمیته طب و قضای استان ) ضمن اشاره به تاریخچه همایش و برشمردن اهداف آن به چالش های مهم درحوزه پزشکی قانونی پرداختند و با توجه به موضوع مهم زندگی نباتی  تفاوت نظریات پزشکی درخصوص زوال منافع و عملکردها دراین حالت از زندگی توضیحاتی را ارائه دادند.درادامه آقای خیرخواه ، رئیس دادگستری صومعه سرا به تبیین نظریات فقهی درخصوص تعدد دیات درزندگی نباتی پرداختند و جواز آن را جبران خسارت وارده به فرد دانستند. دراین خصوص آقای دکتراسماعیل پور هم اشاره ای به موضوع هوشیاری و کما و مرگ مغزی و تفاوت حالات با یکدیگر را اعلام داشته و عنوان داشتند گاه ممکن است دراین خصوص اشتباه درتشخیص رخ دهد. آقای اکبری ، دادستان رودبار نیزاشاره ای به مسئولیت این افراد داشته و از این حیث مطالبی را مطرح نمودند و درادامه جناب آقای دکتررهبر ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن بیان اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف دراین خصوص خواستار بررسی نحوه برخورد با این موضوع درسایر کشورها شدند. درانتها نیز دکترقربانی ثمین بیان داشتند که علیرغم وجود دابهامات درزوال برخی عملکردها و منافع دروضعیت نباتی بایستی این سوال اساسی نیز طرح شود که صرف نبود یک عملکرد یا منفعت درفردی که توان ذهنی و حرکتی ندارد آیا می تواند مجوزی جهت پرداخت خدمات ( دیه ارش ) به جهت نبودآن عملکرد شود و به عنوان مثال اشاره به عدم عملکرد جنسی دریک فرد با وضعیت نباتی شوندو آن را منطقی ندانستند . درپایان جلسه ، مقررگردید که درجلسه بعدی جمعبندی درخصوص زندگی نباتی و نگاه سایرین  به این مقوله و نیز موضوعات آسیب های ناشی از اقدامات درمانی و هزینه های درمان مورد بحث و تبادل نظر قرارگیرد.
 
 
 
جمع بندی مطالب جلسه : بیان  تفاوت نظریات پزشکی درخصوص زوال منافع و عملکردها دراین حالت از زندگی بیان نظرات فقهی درخصوص تعدد دیات –بیان تفاوت هوشیاری و کما و مرگ مغزی بررسی  نحوه برخورد با موضوع درکشورهای دیگر
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه : معصومه آزموده
 
 

بسمه تعالی
«صورتجلسه»
اولین نشست کمیته علمی هفتمین همایش طب و قضا
اداره کل پزشکی قانونی استان گیلان
مکان جلسه : دفترمدیریت زمان جلسه :روزپنجشنبه مورخ 12/2/98 ساعت9صبح
دستورجلسه : توجیه محورهای همایش برای پزشکان داخل سازمان ، بیان اقدامات انجام شده ( ارسال پوستر به مراکزدانشگاهی و دادگستری و...) و وظایف کمیته استانی پزشکی قانونی گیلان
حاضرین جلسه : دکترمهدی قربانی ثمین دکتر مرتضی رهبرطارمسری دکترفرجادطهمــــــــــــاسبی دکترسپهردادخلعتبری دکترنوشین یوسفی- دکترمریم شاپوری دکترفاطمه شهنوازی دکترمعصــــــــومه امیدوارجلالی
 
غایبین : دکتر مریم ابراهیمی مطلق دکتر نگین ساده
خلاصه مطالب مطروحه درجلسه : توجیه 3 محورهمایش (الف-واکاوی پزشکی ، حقوقی وفقهی جبران خسارتهای مصدومین ب)-تبیین واژگان مندرج درقوانین موثر درکارشناسی های پزشکی ج)-بررسی وواکاوی پزشکی ، حقوقی وفقهی مسائل مستحدثه پزشکی ) توسط دکترقربانی ثمین (مدیرکل) برای حاضرین و همچنین بررسی سوالات مطرح شده مربوط به هرمحور، تشکیل سه کمیته فرعی متشکل از پزشکان و قضات دادگستری درجلسات آتی ، تهیه مقالات مرتبط با محورهای همایش وارسال آن به دبیرخانه همایش ( تازمان اعلام شده )
 
 
 
جمع بندی مطالب جلسه :1-مقررگردیددرراستای وظایف محوله به اداره کل پزشکی قانونی گیلان ( قطب آموزشی) 3 کمیته فرعی متشکل ازپزشکان وقضات دادگستری با اعضاء مشخص تشکیل گردد2- مقررگردید جلسه آتی بعدازماه مبارک رمضان برگزارگردد 3- مقررگردید دعوتنامه ها تهیه و برای اعضاء داخل و خارج سازمانی ارسال گردد.
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه : معصومه آزموده
 
 

دفعات مشاهده: 2784 بار   |   دفعات چاپ: 411 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله
       ۳۰  دی ماه
  • تاریخ برگزاری همایش:
        ۴ -۲ اسفند ماه  ۱۴۰۱

پوستر کنگره

هفتمین همایش سراسری طب و قضا
زمان همایش:
۲-۴
اسفند ماه ۱۴۰۱
محور های همایش:

      1- واكاوي پزشكي، حقوقي و فقه عوامل موثر در مصدوميت و فوت

 - تأثیر استرس و هیجان ناشی از

   درگیری لفظی و یا فیزیکی در فوت

 -  تأثیر ضعف جسمانی و بیماری

    زمینه ای در بروز صدمه و یا فوت

- برآورد میزان تأثیر بیماری زمینه ای

 و قصور پزشکی در فوت 

 - شاخص هاي تعيين مسري

  و یا موثر بودن صدمات در فوت

 نقش زمان در آن

2- بررسي و واكاوي پزشكي،حقوقي و فقهي مسائل نوین پزشكي

- اختلال هويت جنسي (ملال جنسیتی)
- رحم جایگزین، سقط جنین قانونی
- اهداي جنين، اسپرم
 و تخمك

3- بررسي و واكاوي پزشكي، حقوقي و فقهي جبران خسارات آسیب دیدگان از اقدامات تشخیصی درمانی

-  تناسب هزینه های درمانی صدمات با دیه و یا ارش آنها
-  برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر(No Fault) برای جبران خسارت بیماران
 

- چالش های بیمه مسئولیت پزشکان در جبران خسارت بیماران 

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

_

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده: 292 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 9 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 404385 بازدید
  • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 219 بازدید

لیسل