دبیر علمی صورتجلسه های کمیته علمی همدان

 | تاریخ ارسال: 1398/3/2 | 
همایش طب و قضا
فرم صورتجلسات کمیته های علمی
"صورتجلسه"
چهارمین نشست کمیته علمی  هفتمین همایش طب و قضا  اداره کل پزشکی قانونی همدان 
زمان جلسه:  31/5/98 مکان جلسه: دفتر مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان
دستور جلسه: بحث و بررسی مطالعات انجام شده در زمینه زندگی نباتی و تعدد دیات
حاضرین جلسه:
دکتر علی احسان صالح(مدیر کل پزشکی قانونی استان)- دکتر محمد مالمیر(معاون پزشکی و آزمایشگاهی استان)- دکتر مسعود انصاری(رئیس اداره امور بالینی و تشخیص)- دکتر سعید خداکرمی(روانپزشک)- علی بهادری (بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب همدان)- بیژن حاجی عزیزی(هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا)- ایمان صالح(بازپرس دادسرا)- سید علی موسوی(رئیس شعبه 107 دادگاه)- ابراهیم قادری نسب(رئیس شعبه 1 دادگاه کیفری)- فاطمه مشفقی گیلانی(مسئول آموزش)
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:
چهارمین جلسه کمیته طب و قضا استان همدان، راس ساعت 30/8 صبح روز پنج شنبه مورخ 31/5/98 در دفتر مدیر کل اداره پزشکی قانونی استان همدان تشکیل گردید. مسئولین کمیته گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دادند. با توجه به فرصت باقیمانده تا برگزاری همایش، پیشنهاد تسریع در برگزاری جلسات به تصویب اعضا رسید.
جمع بندی مطالب جلسه:


زمان جلسه آتی متعاقبا از سوی مدیر کل محترم مشخص و اعلام خواهد شد.
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه: عاطفه فرخی
امضای اعضای حاضر در جلسه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


 
همایش طب و قضا
فرم صورتجلسات کمیته های علمی
"صورتجلسه"
سومین نشست کمیته علمی  هفتمین همایش طب و قضا  اداره کل پزشکی قانونی همدان 
زمان جلسه:  30/3/98 مکان جلسه: دفتر مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان
دستور جلسه: بحث و بررسی مطالعات انجام شده در زمینه زندگی نباتی و تعدد دیات
حاضرین جلسه:
دکتر علی احسان صالح(مدیر کل پزشکی قانونی استان)- دکتر محمد مالمیر(معاون پزشکی و آزمایشگاهی استان)- دکتر مسعود انصاری(رئیس اداره امور بالینی و تشخیص)- دکتر سعید خداکرمی(روانپزشک)- علی بهادری (بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب همدان)- بیژن حاجی عزیزی(هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا)- ایمان صالح(بازپرس دادسرا)- سید علی موسوی(رئیس شعبه 107 دادگاه)- ابراهیم قادری نسب(رئیس شعبه 1 دادگاه کیفری)- فاطمه مشفقی گیلانی(مسئول آموزش)
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:
سومین جلسه کمیته طب و قضا استان همدان، راس ساعت 30/8 صبح روز پنج شنبه مورخ 30/3/98 در دفتر مدیر کل اداره پزشکی قانونی استان همدان تشکیل گردید. مسئولین کمیته گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دادند. پیشنهاد تسریع در برگزاری جلسات به تصویب اعضا رسید.
جمع بندی مطالب جلسه:


زمان جلسه آتی متعاقبا از سوی مدیر کل محترم مشخص و اعلام خواهد شد.
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه: عاطفه فرخی
امضای اعضای حاضر در جلسه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"صورتجلسه"
دومین نشست کمیته علمی  هفتمین همایش طب و قضا  اداره کل پزشکی قانونی همدان 
زمان جلسه:  26/2/98 مکان جلسه: سالن آموزش اداره کل پزشکی قانونی استان همدان
دستور جلسه: بحث و بررسی مطالعات انجام شده در زمینه زندگی نباتی و تعدد دیات
حاضرین جلسه:
دکتر علی احسان صالح(مدیر کل پزشکی قانونی استان)- دکتر محمد مالمیر(معاون پزشکی و آزمایشگاهی استان)- دکتر مسعود انصاری(رئیس اداره امور بالینی و تشخیص)- دکتر سعید خداکرمی(روانپزشک)- علی بهادری (بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب همدان)- بیژن حاجی عزیزی(هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا)- ایمان صالح(بازپرس دادسرا)- سید علی موسوی(رئیس شعبه 107 دادگاه)- ابراهیم قادری نسب(رئیس شعبه 1 دادگاه کیفری)- فاطمه مشفقی گیلانی(مسئول آموزش)
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:
دومین جلسه کمیته طب و قضا استان همدان، راس ساعت 30/8 صبح روز پنج شنبه مورخ 26/2/98 در سالن آموزش اداره کل پزشکی قانونی استان همدان تشکیل گردید. در این جلسه ضمن اشاره به سومین همایش طب و قضا، ابعاد مختلف زندگی نباتی اعم از فقهی، قانونی و پزشکی مورد بحث قرار گرفت و بیان گردید در قانون مجازات اسلامی، طبق اصل عدم تداخل، تعدد دیات از اهمیت بسزایی برخوردار است و چگونگی تعیین دیه در مواردی که صدمات متعددی بر شخص وارد شده از مسائلی است که مورد اختلاف فقها بوده و نیاز به بررسی دارد و بر اساس ماده 541 قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیبهای متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده ولکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.  زندگی نباتی وضعیتی است که در آن فرد به علت آسیب (مرگ) سلولهای قشر مغز قادر به اداره فعالیتهای غیرارادی خود نیســت. ایــن وضعیت با مرگ مغزی و کمــا دارای تفاوت های اساسی است. از نظر پزشکی، سلولهای مــرده قشر مغز بازگشت نخواهند کرد. امــا درعیــن حال با سالم بــودن ساقه مغز، سیستم خونرسانی، تنفس، گوارش و امثال آنها به کار خــود ادامه داده و فرد ممکن است حتی بدون دستگاههای تنفسی سالها در این نوع از حیات به سر برد. دشواری نگهداری این افراد و برگشت ناپذیر بودن فعالیتهای قشر مغزی آنها ابهامات زیادی را برای پزشکان وحقوق دانان به وجود آورده است. این ابهامات اختلاف رویه های محاکم را نیز در پی داشته است. از آنجا که علاوه بر آسیب به قشر مغز، تمام یا برخی از اعضا و حواس این افراد نیز دچار آسیب میشوند، در تعیین دیه ایشان اختلافات بسیاری بروز نموده است برخــی از فقهــا دیه چنین افــراد را شامل دیه کامل برای عقل و هریک از حواس دانسته اند و در مقابــل نظریات دیگری ابراز گردیده و امکان دریافــت خســارات مازاد بر دیه نیز منتفی نگردیده است. مواد قانون مجازات اسلامی و روایات شرعی و نوشته های فقهی حکایت از آن دارند که اصل و قاعده در دیات، عدم تداخل است بنابراین اگر چند عضو بدن بر اثر جنایت، صدمه ببیند باید برای هر عضو دیه جداگانه پرداخت شود هرچند ناشی از یک ضربه باشد. ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی این قاعده را چنین بیان می کند: ((در تعدد جنایات، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل ان ها است مگر مواردی که در این قانون خلاف آن مقرر شده است)). هر آسیب دیه جداگانه دارد و هرگاه در اثر یک ضربه یا هر رفتار دیگر، آسیب های متعدد در اعضای بدن به وجود آید چنانچه هریک از آنها در اعضای مختلف باشد یا همه در یک عضو بوده ولی نوع هر آسیبی غیر از نوع دیگری باشد و یا از یک نوع بوده و لکن در دو یا چند محل جداگانه از یک عضو باشد، هر آسیب دیه جداگانه دارد.
جمع بندی مطالب جلسه:


زندگی نباتی وضعیتی است که در آن فرد به علت آسیب (مرگ) سلولهای قشر مغز قادر به اداره فعالیتهای غیرارادی خود نیســت. ایــن وضعیت با مرگ مغزی و کمــا دارای تفاوت های اساسی است. از نظر پزشکی، سلولهای مــرده قشر مغز بازگشت نخواهند کرد.
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه: عاطفه فرخی
امضای اعضای حاضر در جلسه:
 
 

 
 
 

 
"صورتجلسه"
اولین نشست کمیته علمی  هفتمین همایش طب و قضا  اداره کل پزشکی قانونی 
زمان جلسه:  19/2/98 مکان جلسه: سالن آموزش اداره کل پزشکی قانونی استان همدان
دستور جلسه: بحث و بررسی مطالعات انجام شده در زمینه زندگی نباتی و تعدد دیات
حاضرین جلسه:
دکتر علی احسان صالح(مدیر کل پزشکی قانونی استان)- دکتر محمد مالمیر(معاون پزشکی و آزمایشگاهی استان)- دکتر مسعود انصاری(رئیس اداره امور بالینی و تشخیص)- دکتر سعید خداکرمی(روانپزشک)- علی بهادری (بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب همدان)- بیژن حاجی عزیزی(هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا)- ایمان صالح(بازپرس دادسرا)- سید علی موسوی(رئیس شعبه 107 دادگاه)- ابراهیم قادری نسب(رئیس شعبه 1 دادگاه کیفری)- فاطمه مشفقی گیلانی(مسئول آموزش)
خلاصه مطالب مطروحه در جلسه:
اولین جلسه کمیته طب و قضا استان همدان راس ساعت 8:30 صبح روز پنج شنبه مورخ 19/2/98 در سالن آموزش اداره کل پزشکی قانونی همدان  به ریاست دکتر صالح و جمعی از قضات  محترم و اعضا هیات علمی دانشگاه  و  سایر اعضاء برگزار گردید. 
در ابتدای جلسه پس از تلاوتی چند از آیات قرآن مجید، دکتر صالح ضمن عرض خیرمقدم به اعضاء محترم کمیته، به معرفی همایش طب و قضا و اثرگذاری حضور قضات و اعضاء هیات علمی دانشگاه ها در همایش مذکور پرداختند. ایشان بیان فرمودند زندگی نباتی عبارت است از وضعیتی که بیمار در اثر آسیب جدی قشر مغز و درحالتی دچار می شود که امکان ارتباط با محیط پیرامون خود را از دست می دهد و امکان برگشت از این حالت بسیار نامحتمل است که این عارضه به دلایل مختلفی همچون ضربه و تصادف و بیماری های خونریزی و مسائل غیرضربه ای حادث می گردد که ضربه و تصادف محور مورد بحث می باشد. مدیرکل محترم استان در ادامه خواستار تلاش هرچه بیشتر کلیه اعضاء کمیته در جهت تحقق اهداف همایش شدند. در پایان هریک از اعضاء به ارائه نظرات خود پیرامون جلسه پرداختند.
جمع بندی مطالب جلسه:
1. مصوب گردید جلسات کمیته طب و قضاء استان بصورت مستمر با حضور کلیه اعضا تشکیل گردد. 
 
2. مقرر گردید اعضاء محترم کمیته ضمن بررسی مسائل مطروحه در جلسه در رابطه با همایش تعامل و همکاری لازم را جهت تبادل نظر داشته باشند.
نام و نام خانوادگی تنظیم کننده صورت جلسه: عاطفه فرخی
امضای اعضای حاضر در جلسه:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

دفعات مشاهده: 3570 بار   |   دفعات چاپ: 303 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برگزار کنندگان

تاریخ های مهم

  • مهلت ارسال مقاله
       ۳۰  دی ماه
  • تاریخ برگزاری همایش:
        ۴ -۲ اسفند ماه  ۱۴۰۱

پوستر کنگره

هفتمین همایش سراسری طب و قضا
زمان همایش:
۲-۴
اسفند ماه ۱۴۰۱
محور های همایش:

      1- واكاوي پزشكي، حقوقي و فقه عوامل موثر در مصدوميت و فوت

 - تأثیر استرس و هیجان ناشی از

   درگیری لفظی و یا فیزیکی در فوت

 -  تأثیر ضعف جسمانی و بیماری

    زمینه ای در بروز صدمه و یا فوت

- برآورد میزان تأثیر بیماری زمینه ای

 و قصور پزشکی در فوت 

 - شاخص هاي تعيين مسري

  و یا موثر بودن صدمات در فوت

 نقش زمان در آن

2- بررسي و واكاوي پزشكي،حقوقي و فقهي مسائل نوین پزشكي

- اختلال هويت جنسي (ملال جنسیتی)
- رحم جایگزین، سقط جنین قانونی
- اهداي جنين، اسپرم
 و تخمك

3- بررسي و واكاوي پزشكي، حقوقي و فقهي جبران خسارات آسیب دیدگان از اقدامات تشخیصی درمانی

-  تناسب هزینه های درمانی صدمات با دیه و یا ارش آنها
-  برقراری نظام بیمه ای بدون مقصر(No Fault) برای جبران خسارت بیماران
 

- چالش های بیمه مسئولیت پزشکان در جبران خسارت بیماران 

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه در کادر زیر وارد کنید.

_

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده: 288 کاربر
  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • میهمانان در حال بازدید: 32 کاربر
  • تمام بازدید‌ها: 395692 بازدید
  • بازدید ۲۴ ساعت قبل: 317 بازدید

لیسل